Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend begeleider, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen die ik na de sessies maak over het proces van de behandeling en het intakeformulier/de behandelovereenkomst die u zelf heeft ingevuld en ondertekend. Uw privacy heb ik hiervoor dan ook vastgelegd in mijn privacybeleid.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

Webhosting Xynta.com

Ik neem webhosting- en e-maildiensten af van Xynta.com. Xynta.com verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt de gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Xynta.com heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Xynta.com is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Algemeen doel van de verwerking

Ik gebruik de gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Ik gebruik jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vraag ik je hiervoor expliciet toestemming.

Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatische gegevensverwerking

Gegevens die automatisch worden verzameld door deze website worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking fiscaal of strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Portugalore op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Soultravels | info@soultravels.org | tm: 00351 961146425

Bewaartermijnen

Ik verwerk en bewaar je persoonsgegevens gedurende de duur van je behandeling tot maximaal 5 jaar na afloop hiervan of zolang de wetgeving dit vereist aangaande het bewaren van administratie gegevens voor de belastingdienst. Aansluitend  vernietig ik de persoonsgegevens.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heb ik passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maak ik geen gebruik van diensten van derden.

De aan mij gegeven persoonsgegevens geef ik uitsluitend door aan de daartoe wettelijke verplichte instanties.  U kunt mij altijd inzage hierin vragen. Uw persoonsgegevens zal ik nimmer aan derden geven dan na uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Ook ik werk met cookies. Hiervoor heb ik een Cookiebeleid opgesteld.

Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

Via de mail kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of ook te verwijderen. Ik zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens kunt u eveneens contact opnemen met de administratie.

Indien u klachten hebt over de wijze waarop ik uw persoonsgegevens verwerk of uw verzoeken behandel, kunt u hierover per email contact opnemen. Dit kan gestuurd naar:  info@soultravels.org.

Indien er klachten zijn die niet direct met mij opgelost kunnen worden dan kunt u deze melden bij het officiële Portugese orgaan: Livro de reclamações (inschrijvingsnummer ………..)

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunt u richten aan mijn administratie via  info@soultravels.org.

Welke persoonsgegevens bewaar ik?

2.1    In het kader van uw coachingstraject worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht adresgegevens eventueel postadres, telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen).

2.2    Ik verwerk de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres – gebruikt voor contact over de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie en ook voor het afhandelen van de van jou verkregen informatie,

b) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres – gebruikt voor het registreren van de coachingstrajecten en tevens voor de correcte administratieve afhandeling hiervan,

c) je naam, adresgegevens en telefoonnummer – gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en ook voor informatie over diensten en activiteiten van Soultravels;

d) Je naam, adresgegevens, paspoort gegevens – gebruikt voor een correcte afhandeling met de Nederlandse autoriteiten zoals de belastingdienst. De gegevens worden zolang bewaard als de Nederlandse wetgeving dit vereist.

e) je naam en bankrekeningnummer – gebruikt om betalingen van afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3    Je naam, emailadres en telefoonnummer worden tot uiterlijk twee jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Soultravels.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan aan veranderingen onderhevig zijn. Ik adviseer u dan ook om hier regelmatig even terug te keren voor informatie.

Opgemaakt 12 oktober 2020